Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lionsclub De Meerbloem Zoetermeer (16 juli 2023)

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Aanvullende overeenkomst: de overeenkomst waarbij de deelnemer producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen of diensten door Lionsclub De Meerbloem worden geleverd;

2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan één van de (fundraising) activiteiten van Lionsclub De Meerbloem en daartoe met Lionsclub De Meerbloem de overeenkomst op afstand sluit;

4.Dag: kalenderdag;

5.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.Lionsclub De Meerbloem: Lions Club Zoetermeer De Meerbloem (KvK 27288341),  adres: Lommerbaan 33, 2728 JA Zoetermeer;

7.Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen Lionsclub De Meerbloem en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Lionsclub De Meerbloem gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (fundraising) activiteiten van Lionsclub De Meerbloem en op de in verband daarmee tot stand gekomen overeenkomst tussen Lionsclub De Meerbloem en de consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden door de consument geraadpleegd worden via de website van de Lionsclub De Meerbloem.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lionsclub De Meerbloem gebruik maakt van afbeeldingen of filmmateriaal zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lionsclub De Meerbloem niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Lionsclub De Meerbloem bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lionsclub De Meerbloem is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Ten behoeve van de totstandkoming van de overeenkomst treft Lionsclub De Meerbloem passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Ten behoeve van de elektronische betaling worden passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT
1.De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de deelname gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lionsclub De Meerbloem mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de betaling voor deelname aan een (fundraising) activiteit van Lionsclub De Meerbloem heeft afgerond. Na deze bedenktijd gaat de annuleringsregeling in, zoals vastgelegd in lid 3.

3.Bij annulering door de consument zijn 50% annuleringskosten van toepassing. Het restant komt volledig ten goede van het goede doel behorende bij betreffende (fundraising) activiteit van Lionsclub De Meerbloem.

ARTIKEL 6 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT
1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan Lionsclub De Meerbloem door middel van het contact-formulier op de website.

2.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

3.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN LIONS DE MEERBLOEM BIJ HERROEPING
1.Als Lionsclub De Meerbloem de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.Lionsclub De Meerbloem gebruikt voor terugbetaling dezelfde betaalmethode als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS
De prijs voor deelname aan een (fundraising) activiteit is vast en er worden geen prijsverhogingen doorgevoerd.

ARTIKEL 9 – BETALING
1.De consument dient het verschuldigde bedrag voor deelname aan een (fundraising) activiteit van Lionsclub De Meerbloem te voldoen.

2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lionsclub De Meerbloem te melden.

ARTIKEL 10 – KLACHTENREGELING
1.Klachten over de uitvoering door Lionsclub De Meerbloem van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lionsclub De Meerbloem, mondeling of door middel van het contact-formulier op de website.

2.Een klacht kan alleen door de consument mondeling worden ingediend op de dag dat de (fundraising) activiteit van Lionsclub De Meerbloem plaats vindt

3.Indien een klacht mondeling wordt ingediend en niet ter plekke kan worden afgehandeld, zorgen consument en Lionsclub De Meerbloem gezamenlijk voor een schriftelijke vastlegging van de klacht.

4.Bij Lionsclub De Meerbloem ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

5.Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lionsclub De Meerbloem binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT
Op overeenkomsten tussen Lionsclub De Meerbloem en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 13 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.